DE1

Bắt đầu từ
100,000₫/mo

Vcore 1
Ram 2G
Disk 20G
Traffic 20T

DE2

Bắt đầu từ
150,000₫/mo

Vcore 2
Ram 2G
Disk 40G
Traffic 20T

DE3

Bắt đầu từ
260,000₫/mo

Vcore 2
Ram 4G
Disk 40G
Traffic 20T