PO1

Bắt đầu từ
100,000₫/mo

Cpu core 1
Memory 1GB
Storage 15G SSD
Bandwidth 100mbps

PO2

Bắt đầu từ
150,000₫/mo

Cpu core 2
Memory 2GB
Storage 20G SSD
Bandwidth 100mbps

PO3

Bắt đầu từ
260,000₫/mo

Cpu core 2
Memory 4GB
Storage 25G SSD
Bandwidth 100mbps

PO-Custom

Bắt đầu từ
100,000₫/mo

Customize configuration

PO-CUSTOM-NO-FIREWALL

Bắt đầu từ
100,000₫/mo

Customize configuration
NO FIREWALL