VN1-Windows

Bắt đầu từ
100,000₫/mo

Cpu core 1
Memory 1GB
Storage 15G SSD
Bandwidth 40mbps

VN-Custom

Bắt đầu từ
100,000₫/mo

Cpu core 1
Memory 1GB
Storage 15G SSD
Bandwidth 40mbps

VN2-Windows

Bắt đầu từ
150,000₫/mo

Cpu core 2
Memory 2GB
Storage 20 SSD
Bandwidth 40mbps

VN3-Windows

Bắt đầu từ
260,000₫/mo

Cpu core 2
Memory 4GB
Storage 25G SSD
Bandwidth 100mbps

VN1-Linux

100,000₫/mo

Cpu core 1
Memory 1GB
Storage 15G SSD
Bandwidth 40mbps

VN2-Linux

150,000₫/mo

Cpu core 2
Memory 2GB
Storage 20G SSD
Bandwidth 40mbps

VN3-Linux

260,000₫/mo

Cpu core 2
Memory 4GB
Storage 25G SSD
Bandwidth 40mbps