SVM-VN1

Bắt đầu từ
100,000₫/mo

Cpu core 1
Memory 1GB
Storage 12G SSD
Bandwidth 1T

SVM-VN2

Bắt đầu từ
150,000₫/mo

Cpu core 2
Memory 2GB
Storage 12G SSD
Bandwidth 1T

SVM-VN Custom

Bắt đầu từ
100,000₫/mo

Cpu core 1
Memory 1GB
Storage 12G SSD
Bandwidth 1T